Εργαλειοδέτες

Τόρνου

STATIONARY ADAPTORS

Κώνοι Κέντρου

Κατεργασίας

ROTATING ADAPTORS

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΡΝΟΥ

TURNING

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΩΝ

HOLEMAKING

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΠΕΙΤΟΤΟ-

ΜΗΣΗΣ

THREADING

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΡΕΖΑΣ

MILLING TOOLS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ADAPTORS

© 2018 V. HOULIARAS & Co L.t.d